Alla organisationer som behandlar personuppgifter ska tillämpa EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) från den 25 maj 2018. GDPR stärker skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter då skyddet omfattar även behandling i s.k. ostrukturerat material (t.ex. epost) och utan den tidigare inskränkningen att person- uppgifter får behandlas om det inte kränker den personliga integriteten. Även informations- plikten gentemot de registrerade förstärks.

Vänersnäs Bygg AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Vänersnäs Bygg AB säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Personuppgiftsansvarig

Vänersnäs Bygg AB (556365-7187), Oreberg 183, 468 90 Vänersnäs, är personuppgifts- ansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av företaget.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

För anställda behandlas namn, personnummer, adress, telefonnummer, bankkonto- nummer och foto. För varje anställd finns även uppgift om närmast anhörig och dennas/dennes telefonnummer.

För kunder behandlas namn, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress och fastighetsbeteckning.

För leverantörer och underentreprenörer behandlas namn, telefonnummer och epostadress.

Den lagliga grunden för och ändamålen med personuppgiftsbehandling

Anställda

Vänersnäs Bygg AB behandlar personuppgifter för anställda med stöd av att det är en rättslig förpliktelse och att det finns ett berättigat intresse. Detta gäller alla delar av personal- administrationen, företagshälsovård och kontakt med kunder (loggning och säkerhets- kontroll). Härtill kommer anmälningsuppgifter vid utbildningar.

Kunder

Vänersnäs Bygg AB behandlar personuppgifter för kunder med stöd av att det föreligger ett avtalsförhållande, att det är en rättslig förpliktelse samt att det finns ett berättigat intresse. Detta gäller för telefon- och epostkontakt med kunden, vid kontakt med underentreprenörer och leverantörer, vid ev. kontakt med byggnadsnämnd samt vid ev. ansökan om ROT-avdrag.

 

Leverantörer och underentreprenörer

Vänersnäs Bygg AB behandlar personuppgifter för leverantörer och underentreprenörer med stöd av att det föreligger ett avtalsförhållande och för att det finns ett berättigat intresse. Detta gäller för telefon- och epostkontakt i samband med beställningar mm.

Utlämnande till tredjeman

Vänersnäs Bygg AB överför inga personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Vänersnäs Bygg AB lämnar endast ut personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. När företaget lämnar ut personuppgifter, kommer dessa att användas för samma ändamål som de samlades in för.

Anställda

Anställdas personuppgifter utlämnas till Skatteverket, FORA (arbetsmarknadsförsäkringar), Feelgood (företagshälsovård), ÅV Sparbank (löneutbetalningar), Byggnads (tid/lön-rapport), Infobric (loggningssystem), Fortifikationsverket (säkerhetskontroll) och kursarrangörer.

Kunder

Kunders personuppgifter utlämnas till Skatteverket (vid ROT-ansökan), leverantörer/ under- entreprenörer och till byggnadsnämnd.

Leverantörer och underentreprenörer

Leverantörers och underentreprenörers personuppgifter utlämnas ev. till kunder.

Lagring och lagringstid

Vänersnäs Bygg AB lagrar personuppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Personuppgifter sparas så kort tid som möjligt digitalt medan lagring i pappersform (i icke sökbart skick i lagens mening) sker under längre tid (bokföring och byggprojekt). Lagring av anställdas personuppgifter i digital form avslutas vid anställningens upphörande. Epostkorrespondens med kunder, leverantörer och underentreprenörer sparas inte längre än nödvändigt.

Säkerhet för behandling av personuppgifter

Vänersnäs Bygg AB säkerställer att behandlade personuppgifter skyddas mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Hos Vänersnäs Bygg AB hanteras endast den information som är nödvändig och endast av de personer som behöver den.

 

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Vänersnäs Bygg AB har gällande dig. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behövs för att säkerställa att upp- gifterna lämnas till rätt person.

Om dina personuppgifter hos Vänersnäs Bygg AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Vänersnäs Bygg AB kan inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring (t.ex. bokföringsregler) eller när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas (t.ex. för personaladministration).

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att Vänersnäs Bygg AB har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskydds- lagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur Vänersnäs Bygg AB använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Magnus Magnusson på telefon 0708-22 51 68 eller via epost till magnus@vanersnasbygg.se.

 

 

Annonser